22 listopada 2021

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy”

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” to nowa inicjatywa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność, a jego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

  1. wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

 

Program będzie realizowany od 2022 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich.

Pliki do pobrania:
Powrót