12 maja 2022

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku

W dniu 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwalił przyjęcie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 roku (RPRES).

Dokument składa się z części:

  • diagnostycznejw której przedstawiono kluczowe wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i sektora ekonomii społecznej (ES) w Małopolsce oraz trendy mogące mieć wpływ na rozwój ES;
  • strategicznej, w której, w oparciu o wnioski i wyzwania wynikające z diagnozy, zdefiniowano cel główny, 4 cele szczegółowe, 8 priorytetów oraz przypisane im kierunki interwencji wraz z działaniami. W tej części znajduje się również tabela oczekiwanych rezultatów wraz ze wskaźnikami, opis systemu realizacji, monitorowania i ewaluacji Programu.

Cel główny został określony w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030 i  zakłada, że:

Sektor ekonomii społecznej w Małopolsce odgrywa ważną rolę w zrównoważonym rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym.

Cele szczegółowe zostały oparte o cztery kluczowe obszary:

  1. Społeczność lokalna i uspołecznianie usług.
  2. Reintegracja i włączenie społeczne.
  3. Inkubacja i rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
  4. Edukacja i promocja ekonomii społecznej.

Założenia RPRES powstały w ramach prac czterech grup tematycznych (odpowiadających kluczowym obszarom rozwoju ES). W proces zaangażowało się ponad 100 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych i jednostek reintegracji społeczno -zawodowej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, administracji publicznej oraz uczelni wyższych.

Program został poddany szerokim konsultacjom społecznym na każdym etapie powstawania - od opracowania diagnozy po wytyczne dotyczące realizacji, monitoringu i ewaluacji.

Konsultacje społeczne przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu RPRES trwały od 22 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag.

Powrót