13 lipca 2021

RUSZA PROJEKT „PAKIET DLA POMAGAJĄCYCH”

NABÓR na szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej oraz na superwizje dla pracowników domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

Za nami miesiące wytężonej pracy w niezwykle trudnym czasie pandemii. Konieczność szybkiego i elastycznego dostosowania dotychczas wypracowanych schematów postępowania do nowych  warunków, w celu utrzymania ciągłości realizowanych zadań,  stanowiło duże wyzwanie dla kadry systemu pomocy i integracji społecznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także mając na względzie konieczność wzmocnienia osób pracujących w instytucjach pomocowych, szczególnie obciążonych w okresie pandemii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował projekt pn. Pakiet dla Pomagających, dedykowany kadrze domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy. W ramach pakietu zrealizowany zostanie cykl superwizji i szkoleń mających na celu w szczególności przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wzmocnienie potencjału, jak również podniesienie kompetencji w obszarach istotnych biorąc pod uwagę obecną sytuację.

OFERTA DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkolenie nr  1 – 1 grupa

„Wspieranie rodziny w kryzysie”, które odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia 2021r. w godzinach 9.00-12.15

Zakres merytoryczny:

 • Kryzys a system rodzinny;
 • Rodzaje sytuacji kryzysowych;
 • Ocena sytuacji klienta kryzysowego i rozmiaru kryzysu;
 • Budowanie kontaktu z klientem w kryzysie;
 • Określenie istoty doświadczenia traumatycznego; 
 • Analiza możliwości rozwiązania problemu;
 • Plan rozwiązania sytuacji kryzysowej i jego realizacja.

Szkolenie nr 2 – 2 grupy

„Praca socjalna  z osobą z zaburzeniami psychicznymi”, które odbędzie się w dniach

I grupa 17-18 sierpnia 2021r. w godzinach 9.00-12.15

II grupa 7-8 września 2021r. w godzinach 9.00-12.15

Zakres merytoryczny:

 • Norma a zaburzenie psychiczne/ choroba psychiczna;
 • Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń psychicznych/ chorób psychicznych i ich przebieg;
 • Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie - zasady nawiązywania kontaktu;
 • Metody pracy socjalnej z osobami  z zaburzeniami psychicznymi;
 • Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, w tym diagnoza socjalna, wywiad motywujący;
 • Metoda pracy środowiskowej ukierunkowana na tworzenie lokalnych sieci współpracy;
 • Rola rodziny w terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Rozwój własny służb pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (trening  empatii, radzenie sobie ze stresem);
 • Standardy postępowania pracowników służb społecznych w obliczu zagrożenia epidemiologicznego;

OFERTA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkolenie nr  1

„Wzbudzanie aktywności mieszkańców domów pomocy społecznej”, które odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2021r. w godzinach 9.00-12.15

 Zakres merytoryczny:

 • Analiza potrzeb mieszkańca dps w zakresie rozwoju osobistego, społecznego, zawodowego;
 • Cele mieszkańca lub/i cele instytucji;
 • Formy, metody i obszary aktywizacji z uwzględnieniem stanu psychofizycznego mieszkańca dps;
 • Jak pracować nad motywacją i automotywacją mieszkańca dps?
 • Wzmacnianie autonomii drogą do aktywizacji mieszkańca;
 • Czynniki demotywujące – jak sobie z nimi radzić?
 • Zasoby własne mieszkańca i zasoby kadry domu w procesie aktywizacji w szczególnej sytuacji społecznej izolacji.

Szkolenie nr 2

„Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, które odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia 2021r. w godzinach 9.00-12.15

 Zakres merytoryczny spotkań:

 • Zjawisko wypalenia zawodowego – proces i przejawy;
 • Identyfikacja stresorów w życiu zawodowym;
 • Praca z trudnym klientem jako czynnik stresogenny;
 • Cechy osobowości sprzyjające pojawieniu się wypalenia zawodowego;
 • Bezpośrednie i długofalowe skutki wypalenia zawodowego;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego;
 • Budowanie i utrzymanie wysokiej motywacji zawodowej;
 • Autodiagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem;
 • Tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – warsztaty.

Superwizja – cykl 6 spotkań

I grupa w dniach 27.08.2021r., 10.09.2021r., 24.09.2021r., 08.10.2021r., 22.10.2021r., 05.11.2021r. w godzinach 8.00-11.15

II grupa w dniach 27.08.2021r., 10.09.2021r., 24.09.2021r., 08.10.2021r., 22.10.2021r., 05.11.2021r. w godzinach 11.45-15.00

III grupa w dniach 23.08.2021r., 06.09.2021r., 28.09.2021r., 18.10.2021r., 09.11.2021r., 26.11.2021r. w godzinach 8.00-11.15

IV grupa  w dniach 23.08.2021r., 06.09.2021r., 28.09.2021r., 18.10.2021r., 09.11.2021r., 26.11.2021r. w godzinach 11.45-15.00

V grupa w dniach 30.08.2021r., 20.09.2021r., 15.10.2021r., 03.11.2021r., 22.11.2021r., 08.12.2021r. w godzinach 8.00-11.15

VI grupa w dniach 30.08.2021r., 20.09.2021r., 15.10.2021r., 03.11.2021r., 22.11.2021r., 08.12.2021r. w godzinach 11.45-15.00

VII grupa w dniach 26.08.2021r., 23.09.2021r., 06.10.2021r., 27.10.2021r., 17.11.2021r., 01.12.2021r. w godzinach 11.45-15.00

OFERTA DLA PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY  

Szkolenie „Jak podtrzymać jakość i entuzjazm w długofalowej pracy terapeutycznej z uczestnikami  Środowiskowego Domu Samopomocy?”,

I grupa 13-14 września 2021r. w godzinach 9.00-12.15

II grupa 27-18 września 2021r. w godzinach 9.00-12.15

Zakres merytoryczny:

 • Przegląd nowych form w arteterapii  z podopiecznymi ŚDS;
 • Metody i techniki relaksacyjne (m.in. wizualizacja, taniec)  w pracy z podopiecznym ŚDS;
 • Budowanie i podtrzymywanie  pozytywnych relacji i właściwe reagowanie na sytuacje trudne w pracy z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy;
 • Budowanie i podtrzymywanie dobrej współpracy z rodzinami (sytuacje trudne, możliwe rozwiązania);
 • Jak pracować nad motywacją i automotywacją uczestnika zajęć w sytuacji społecznej izolacji?
 • Jak efektywnie wykorzystać  zdalną formę komunikacji w procesie aktywizacji?
 • Czynniki demotywujące „zdalną aktywność”– działania uprzedzające, działania zaradcze;
 • Gdzie i jak  szukać sprzymierzeńców w przełamywaniu izolacji społecznej uczestników zajęć? Stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji;

Superwizja – cykl 6 spotkań

I grupa w dniach 26.08.2021r., 23.09.2021r., 06.10.2021r., 27.10.2021r., 17.11.2021r., 01.12.2021r. w godzinach 8.00-11.15

II grupa w dniach 27.08.2021r., 24.09.2021r., 20.10.2021r., 10.11.2021r., 24.11.2021r., 08.12.2021r. w godzinach 8.00-11.15

III grupa w dniach 27.08.2021r., 24.09.2021r., 20.10.2021r., 10.11.2021r., 24.11.2021r., 08.12.2021r. w godzinach 11.45-15.00

Ważne:

Do udziału w szkoleniach i superwizjach niezbędny jest dostęp do komputera/laptopa wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz posiadającego dostęp do internetu.

Szkolenia i superwizje odbędą się w formule zdalnej, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają zaświadczenie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i superwizji proszone są  o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą  zgody oraz oświadczeniem, na adres e-mail asyc@rops.krakow.pl do dnia 30 lipca 2021r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach i superwizji zostaną poinformowane drogą elektroniczną na adres e-mail wpisany w formularzu zgłoszeniowym do dnia 10 sierpnia 2021 r.

Pliki do pobrania:
Powrót