28 kwietnia 2022

Trwa rekrutacja na szkolenia oraz doradztwo w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przygotował ofertę szkoleniową i doradczą, mającą na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych uruchamianiem centrów usług społecznych oraz rozwojem usług społecznych na swoim terenie.

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenia zgodne z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Adresatami szkoleń są przede wszystkim pracownicy centrów usług społecznych z obszaru województwa małopolskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w szczególności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego, w tym również przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 Szkolenia są realizowane dla modułów:

  1. zarządzanie i organizacja usług społecznych dla Dyrektorów CUS i organizatorów usług społecznych,
  2. opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych dla koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych,
  3. organizacja społeczności lokalnej dla organizatorów społeczności lokalnej,

zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Realizatorem szkoleń jest Uczelnia Korczaka z siedzibą w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 5 maja 2022 r. do godziny 16.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

Ponadto, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia doradczego dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego. Usługi doradcze świadczone są bezpośrednio dla danej jednostki, w obszarze uruchamiania i funkcjonowania centrów usług społecznych, procesów związanych z diagnozowaniem potrzeb i potencjału zasobów środowiska lokalnego, procesów animowania i koordynowania współpracy międzysektorowej w ramach Centrum Usług Społecznych, zarządzania i organizacja usług oraz opracowywania i realizacji programów usług społecznych, a także indywidualnych planów usług społecznych.

Nabór na usługi doradcze prowadzony jest przez ROPS w sposób ciągły do momentu wyczerpania dostępnej puli godzin. Liczba godzin doradztwa jest ograniczona. Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą skorzystać z usług doradczych proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

Powrót