18 listopada 2021

W Małopolsce dyskutujemy o sprawach ważnych społecznie! Za nami dwudniowa Konferencja wojewódzka pn. „Usługi społeczne przyszłości – jak budować skuteczny system wsparcia”.

W dniach 17 - 18 listopada 2021r., odbyła się dwudniowa konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W pierwszym dniu wydarzenia w Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa Nilla, spotkało się grono wybitnych ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, samorządów terytorialnych oraz kadry systemu pomocy i integracji społecznej, na dyskusji o wyzwaniach stojących przed systemem pomocy społecznej i kierunkach rozwoju na najbliższe lata.

Podczas konferencji omówiono dwa bardzo ważne tematy dotyczące zmian w systemie pomocy społecznej, tj.:

- Strategia Usług Społecznych wyznaczająca ramy procesu deinstytucjonalizacji – prelekcję w tym temacie wygłosiły Pani Justyna Pawlak – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bogumiła Dertkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

- Centra Usług Społecznych – nowe instytucje społeczne stanowiące przestrzeń do współdziałania różnych podmiotów w celu łączenia usług ważnych dla odbiorcy.  Prelegentami byli:

  • prof. dr hab. Mirosław Grewiński - Rektor Uczelni Korczaka w Warszawie
  • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP – Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, tytuł wykładu: „Centrum Usług Społecznych, czyli jak skutecznie wykorzystać potencjał współpracy”.
  • dr hab. Arkadiusz Karwacki – Instytut Socjologii UMK, Członek Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, tytuł wykładu: „Centrum Usług Społecznych jako innowacja społeczna. Potencjał, wyzwania i problemy”.


W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem Profesorów oraz Przedstawicieli powstałych i powstających Centrów Usług Społecznych:

  • Pani Małgorzaty Aleksandrowicz – Dyrektor CUS w Myślenicach,
  • Pani Doroty Krakowskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa oraz
  • Pani Anny Bielawskiej – Jutrzenki – Dyrektor CUS w Czersku

uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z procesami związanymi z tworzeniem nowej instytucji polityki społecznej opartej o wieloaspektową współpracę, a przede wszystkim o  deinstytucjonalizację usług.

Warto podkreślić, iż w województwie małopolskim powstają centra usług społecznych, realizowane są projekty inkubujące innowacje społeczne, czy testujące modele wielosektorowej współpracy. Idea deinstytucjonalizacji jest obecna także przy tworzeniu regionalnych programów strategicznych oraz programu operacyjnego na nowy okres finansowania.

Niewątpliwie innowacje społeczne to usługi społeczne przyszłości – w Województwie Małopolskim już od kilku lat trwa intensywne poszukiwanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podnieść jakość życia osób o szczególnych potrzebach. O pracy nad innowacjami w ramach projektów „Inkubator Dostępności”, i  „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie opowiedziały Pani Dominika Marszałek – Rojek oraz Pani Katarzyna Ociepka–Miąsik.

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji Pani Justyna Mańka – Koordynator regionalny projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” przedstawiła informacje dotyczące projektu w kontekście  możliwości jakie  Modele kooperacji  stanowić mogą przy rozwijaniu nie tylko Centrów Usług Społecznych, ale także procesów deinstytucjonalizacji usług. Samorządy uczestniczące w realizacji projektu otrzymały uroczyste podziękowania i statuetki Liderów Współpracy.

Małopolscy Liderzy Współpracy to: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bochni, w Krakowie (Klub Integracji Społecznej), Gorlicach, Oświęcimiu, Nowym Targu i Zakopanem a także Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: w Bochni, Gorlicach, Oświęcimiu, Nowym Targu i Zakopanem.

W drugim dniu Konferencji  odbyły się warsztaty, których tematyka związana była z działaniami interwencyjnymi w rodzinie, a także planowanymi zmianami w przepisach z obszaru przeciwdziałania przemocy, tematy warsztatów:

  • Projektowane zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Umocowanie prawne - mgr Sylwia Michalec-Jękot Członek Zespołu monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Dziecko, system rodzinny i interwent - jako źródła symptomów, koniecznych do zidentyfikowania, celem budowania efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia o występowanie przemocy w rodzinie - Sabina Lasok-Chwiedoruk superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12:00 – 15:00
  •  Interwencja w rodzinie doznającej przemocy. Działania skierowane wobec osoby podejrzanej o jej stosowanie -  mgr Jerzy Szczepaniec superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i do zobaczenia w przyszłym roku.

Powrót