CO I JAK NALEŻY ZMIENIĆ?

Wnioski bazujące na wynikach badania ewaluacyjnego stanowią podstawę do formułowania określonych rekomendacji. Zalecenia te wskazują jakie elementy danego przedsięwzięcia oraz w jaki sposób powinny zostać zmodyfikowane, a które z nich funkcjonują na tyle dobrze, że nie należy ich zmieniać (wówczas zalecamy kontynuację danych działań).

schemat_15_1


Rolą rekomendacji jest pomoc w rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów, dlatego zalecenia powinny być:

  • realistyczne - możliwe do wdrożenia, zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami;
  • użyteczne - przynieść oczekiwane efekty;
  • konkretne - sformułowane w szczegółowy sposób, posiadające praktyczny wymiar (ich adresat powinien wiedzieć, co dokładnie ma zrobić);
  • dostarczone w odpowiednim momencie - kiedy jest jeszcze czas na podjęcie decyzji i wprowadzanie zmian;
  • z terminem wdrożenia – brak wskazania do kiedy określone zmiany mają być przeprowadzone znacząco zmniejsza szanse ich dokonania;
  • zaadresowane do danej instytucji/osoby, która będzie odpowiadać za ich realizację;
  • uzgodnione - treść oraz termin wdrożenia zaleceń powinien zostać skonsultowany z ich adresatami.Wnioski i rekomendacje można w przejrzysty sposób przedstawić w tabeli, którą warto zamieścić w streszczeniu lub podsumowaniu raportu. Poniżej zaprezentowano jej uproszczoną oraz rozbudowaną wersję.

tabela_13tabela_14


Różnice pomiędzy wynikami, wnioskami i rekomendacjami zilustrowano w poniższej tabeli.
tabela_15

Powrót