CO ZROBIMY Z TĄ WIEDZĄ?

Jeśli ewaluacja ma być użyteczna, jej wyniki powinny posłużyć w podjęciu decyzji i działań służących doskonaleniu jakości i rozwojowi. Najdoskonalszy raport ewaluacyjny nie spełni swojej roli, o ile zawarte w nim rekomendacje nie zostaną wdrożone.

Raport jest własnością podmiotu zamawiającego ewaluację, do którego należy decyzja w sprawie udostępnienia tego dokumentu. Praktyka wskazuje, że rozpowszechnienie wyników ewaluacji może być bardzo korzystne. Zaangażowanie interesariuszy (w tym decydentów) w proces ewaluacji, przyczynia się do ich lepszego zrozumienia potrzeby wprowadzenia zmian i uzyskania niezbędnego wsparcia, a także wzmacnia motywację do działania. Udostępnienie wyników ewaluacji innym podmiotom zwiększa szanse na podjęcie z nimi współpracy.

Upowszechnienie raportu w różnych grupach odbiorców może wymagać przedstawienia informacji w formach dostosowanych do ich konkretnych potrzeb (np. rozbudowanego dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej, a także streszczeń w postaci broszur i ulotek). Różni odbiorcy mogą być zainteresowani odmiennymi kwestiami, tak więc prezentowane im informacje powinny zostać poddane selekcji. Wyniki ewaluacji warto przedstawiać na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach. Raport lub jego streszczenie można przesłać zainteresowanym osobom czy instytucjom i/lub zamieścić w Internecie. Szerokie udostępnienie wyników ewaluacji może wskazywać na:

  • refleksję nad wartością i jakością prowadzonych działań,
  • gotowość do podjęcia dyskusji nad różnymi aspektami prowadzonego przedsięwzięcia,
  • umiejętność oceny mocnych oraz słabych stron realizowanego wsparcia,
  • chęć rozwoju i doskonalenia danej inicjatywy we współpracy z innymi podmiotami.

ramka_6

 

Powrót