PO CO EWALUOWAĆ?

cytat_2
Ewaluacja może służyć różnym celom. Realizujemy ją, aby zdobyć określone informacje, usprawnić prowadzone działania, wesprzeć system zarządzania. W oparciu o zdobytą dzięki niej wiedzę, możemy podejmować różne decyzje prowadzące do zaniechania realizacji niektórych działań, prowadzenia ich w odmienny sposób lub podjęcia nowych, dotąd niestosowanych. Decyzje te posłużą np. do poprawie jakości i rozwojowi danego przedsięwzięcia, zwiększeniu jego efektywności (osiąganiu tych samych rezultatów przy użyciu mniejszych zasobów), czy zaspokojeniu potrzeb odbiorców. Przy pomocy ewaluacji można badać trwałość osiągniętych rezultatów oraz efekty wykraczające poza bezpośrednich odbiorców. Ewaluacja może mieć na celu sprawozdawczość, czyli wykazanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów, służące zwiększeniu odpowiedzialności za realizowane zadania oraz rozliczeniu się z fundatorami. Jeśli ewaluacja nie wynika z własnej potrzeby, ale jest podejmowana wyłącznie ze względu na wymóg sponsora, wówczas pełni funkcję proceduralną. Promocyjny aspekt ewaluacji służy zwiększeniu wiarygodności posługującej się nią instytucji i umożliwia (dzięki wykazaniu osiągniętych efektów) uzyskanie społecznego poparcia dla danej inicjatywy.

schemat_4Powrót