I KAMIEŃ MILOWY w ramach projektu "KOOPERACJE 3D..." ZREALIZOWANY!

1

Podczas spotkania zostały podsumowane wszelkie uwagi, które zostały zgłoszone podczas konsultacji Modelu KOOPERACJE 3D wraz               z zaprezentowaniem wprowadzonych w ich wyniku zmian w modelu.

Kulminacyjnym elementem spotkania było formalne przyjęcie i zatwierdzenie opracowanego Modelu, który został skonsultowany                       i zaopiniowany m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PODSUMOWANIE I FAZY PROJEKTU:

• Powstał raport z badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”.

• Podpisano porozumienia o współpracy w ramach projektu – 11 JST (5 powiatów i 6 gmin) z województwa małopolskiego; tj.: Gmina Miejska Kraków, Miasto Gorlice i Powiat Gorlicki, Gmina Miasta Bochnia i Powiat Bocheński, Miasto Oświęcim i Powiat Oświęcimski, Miasto Zakopane i Powiat Tatrzański, Gmina Miasta Nowy Targ i Powiat Nowotarski.

• Wypracowano Model Kooperacje 3D – w wersji do wdrażania – opisujący i systematyzujący współpracę instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.

• Przeprowadzono konsultacje modelu w gminach/powiatach województwa małopolskiego:

– spotkania konsultacyjne dla kadry kierowniczej i pracowników;

– konsultacje elektroniczne;

– indywidualne spotkania konsultacje w gminach/powiatach biorących udział w projekcie.

• Zorganizowano Regionalną Konferencję Edukacyjną pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”

• Zorganizowano szkolenia międzysektorowe dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych.

• Objęto wsparciem merytorycznym, w postaci coachingu, 12 pracowników socjalnych z gmin/powiatów z województwa małopolskiego, które podpisały porozumienie w ramach projektu.

ZAŁOŻENIA II PILOTAŻOWEJ FAZY PROJEKTU:

• Wdrożenie i testowanie Modelu Kooperacji 3D w 11 JST przy wsparciu animatorów partnerstw oraz ekspertów ds. modelu.

• Zawiązanie co najmniej 11 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) składających się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityki sektorowych.

• Przetestowanie modelowego rozwiązania wśród osób/rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin/powiatów uczestniczących w projekcie .

• Wypracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.

• Opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podstawie doświadczeń JST biorących udział w pilotażu).

• Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe instytucji zaangażowanych w PZK oraz realizację założeń Modelu:

– spotkania edukacyjne w ramach pilotażu – wprowadzające do fazy testowania Modelu, dostarczające lub poszerzające wiedzę z zakresu rozwiązań i metod pracy proponowanych w Modelu;

– dwudniowe warsztaty kooperacyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników;

– coaching dla pracowników socjalnych;

– superwizja dla członków Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych.

• Wsparcie doradczo-organizacyjne dla każdej gminy uczestniczącej w pilotażu:

– animator – moderator partnerstw;

– ekspert ds. modelu;

– pomoc w organizacji spotkań inicjujących zawiązywanie PZK.

1 kwietnia 2019 roku rozpoczął się okres realizacji II Kamienia Milowego w projekcie. Jest to zarazem część najdłuższa, ale i najbardziej ciekawa i inspirująca, bowiem wdrażany będzie Model KOOPERACJE 3D. To czas na diagnozę i wzmacnianie dobrych rozwiązań w Modelu, ale także do refleksji nad nimi.

Parafrazując słowa Amelii Earhart – najtrudniejsza decyzja, a więc PODJĘCIE DZIAŁANIA już za nami, reszta to kwestia wytrwałości.           Nie pozostaje Nam nic innego jak tylko wziąć się do pracy, której efektami będziemy dzielić się z Państwem na bieżąco.

Model do pilotażu

Narzędzia

Załączniki

Synteza Modelu


Powrót