Nabór do udziału w pracach grupy ds. kooperacji międzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

1


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizacji projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” ogłasza nabór przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa do udziału w pracach grupy tematycznej ds. kooperacji międzysektorowych powołanej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.

Celem nowopowstałej grupy ds. kooperacji międzysektorowych jest stworzenie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji, konsultacji powstającego modelu kooperacji oraz wymiany doświadczeń związanych z jego wdrażaniem. Członkowie grupy będą stanowili gremium konsultacyjne, współpracujące z zespołem ekspertów przy opracowaniu i wdrożeniu modelu kooperacji. W gronie małopolskich ekspertów pracujących nad opracowaniem modelu znajdują się dr hab. Hubert Kaszyński, dr Ewelina Zdebska, dr Tomasz Eliasz Wardzała oraz Józefa Grodecka.

Do udziału w pracach grupy ds. kooperacji międzysektorowych zapraszamy przedstawicieli różnych polityk sektorowych, m. in.: instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, instytucji systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji i In. z gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i powiatów, w obrębie których znajdują się ww gminy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do udziału w działaniach nie będących formami wsparcia w projekcie wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 5 i 6 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl do dnia 25 września 2018 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc na spotkaniu: 25).


Załączniki:

- Regulamin naboru i udziału w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie uczestnika

- O projekcie


Powrót