Ogłoszenie o naborze na coaching w ramach projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, ogłasza nabór do coachingu w ramach realizacji form wsparcia w/w projektu.

Celem coachingu jest wzmocnienie oraz wspieranie pracowników socjalnych, reprezentujących gminy uczestniczące w projekcie, poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego, w oparciu o zasoby (posiadaną wiedzę i umiejętności) uczestnika, w celu usprawnienia i poprawy efektywności pracy z klientami ośrodków pomocy społecznej.

Adresatami coachingu są pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne, reprezentujący gminy biorące udział w projekcie pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

Miejscem realizacji coachingu będą ośrodki pomocy społecznej (lub inne, wskazane przez Zamawiającego) w gminach biorących udział w projekcie na terenie województwa małopolskiego. Na każdego uczestnika przypadać będzie maksymalnie 65 godzin, a częstotliwość spotkań ustalana będzie indywidualnie (mailowo lub telefonicznie) pomiędzy uczestnikiem, a Wykonawcą, w dni robocze, pomiędzy godziną 8:00, a 17:00.

Osoby zainteresowane udziałem w coachingu, proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w formach wsparcia w projekcie wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 3 i 4 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl do dnia 18 października 2018 r. do godz. 14:00. O zakwalifikowaniu do udziału w coachingu decyduje miejsce na liście rankingowej. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Patrycja Katyńska, Tel. 12 422-06-36 wew. 21.

Regulamin naboru 

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie uczestnika Powrót