ROPS w Krakowie zaprasza na spotkanie edukacyjne realizowane w ramach projektu „KOOPERACJE 3D..."

1

Spotkanie dedykowane jest pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie biorącym udział w projekcie.

Spotkanie edukacyjne pn. „Diagnoza zasobów instytucjonalnych w środowisku lokalnym – warsztat diagnostyczny”, odbędzie się w dniu        17 lipca 2019 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a.

Celem spotkania jest omówienie procesu pilotażowego wdrożenia modelu kooperacji, zapewnienie odpowiednich warunków do jego wdrożenia oraz przygotowanie Gmin i Powiatów współpracujących przy wdrożeniu do zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych.

Termin realizacji spotkania edukacyjnego: 17 lipca 2019 r.

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 39 a

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w działaniach nie będących formami wsparcia w projekcie wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 5 i 6 do Regulaminu) do dnia 10 lipca 2019 r. na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Marzena Poręba – referent ds. realizacji projektu, tel. 12 422 06 36 wew. 38.

AGENDA spotkanie edukacyjne

REGULAMIN udziału w projekcie

Załączniki 5 i 6 do regulaminu 

Powrót