Spotkanie edukacyjne pn. „Kto potrzebny w kooperacji? Kluczowi partnerzy, ich kompetencje i ograniczenia”.

1

Spotkanie dedykowane jest pracownikom ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie biorącym udział w projekcie.

Spotkanie edukacyjne pn. „Kto potrzebny w kooperacji? Kluczowi partnerzy, ich kompetencje i ograniczenia”, odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a.

Celem spotkania jest omówienie prawnych aspektów współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych jak również przedstawienie kompetencji kluczowych instytucji istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Termin realizacji spotkania edukacyjnego: 22 października 2019 r. w godzinach 9:30 - 15:30

Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, al. Jana Pawła II 39 a

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu edukacyjnym proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w działaniach nie będących formami wsparcia w projekcie wraz z podpisanym Oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 5 i 6 do Regulaminu) do dnia 18 października 2019 r. do godziny 14.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Marzena Poręba – referent ds. realizacji projektu, tel. 12 422 06 36 wew. 38.

REGULAMIN udziału w projekcie

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Powrót