Superwizja w ramach projektu „KOOPERACJE 3D…”

1

Codzienna praca z ludźmi, realizacja nowych, wymagających zadań, którym towarzyszy niejednokrotnie poczucie zagubienia, a także częste rozwiązywanie sytuacji trudnych może rodzić niepewność i niestabilność w podejmowaniu decyzji dotyczących realizowanych działań. 
Te z kolei mogą prowadzić do pojawienia się symptomów wypalenia zawodowego.

Jedną z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i poczuciu niepewności w roli „pomagacza” jest superwizja procesu pracy z drugim człowiekiem. Pozwala ona nie tylko zwiększyć jej skuteczność, ale również odciążyć profesjonalistów współodpowiedzialnych za proces pomagania.

Wychodząc naprzeciw stojącym przed Państwem wyzwaniom związanym z zespołową pracą z osobami i rodzinami, serdecznie zapraszamy do udziału w superwizji realizowanej w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Jej celem jest zwiększenie skuteczności pracy z osobami i rodzinami oraz wsparcie merytoryczne uczestników tego procesu – profesjonalistów współpracujących z nimi w celu poprawy ich sytuacji życiowej i zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Poza doskonaleniem zasobów wiedzy merytorycznej, kompetencji zawodowych i interpersonalnych, superwizja realizowana w ramach projektu zmierza do wzmocnienia współpracy osób zaangażowanych w proces pomocowy, realizowany w formule zadaniowych zespołów kooperacyjnych, wsparcia w zarządzaniu procesem grupowym oraz wzmocnienia zespołów zadaniowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Ponadto, spotkania superwizyjne będą doskonałą okazją do przyjrzenia się swojej pracy, poznania nowych, nieszablonowych rozwiązań, jak również przyczynią się do zwiększenia motywacji do działania.

Adresatami superwizji są członkowie Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych, złożonych z przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, w szczególności przedstawicieli pomocy i integracji społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i innych podmiotów.

Superwizja realizowana będzie w wymiarze maksymalnie 100 godzin zegarowych, zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy uczestnikami a superwizorem. W zależności od potrzeb uczestników grupowe spotkania superwizyjne mogą zostać uzupełnione sesjami indywidualnymi w ramach dostępnej puli godzin.

Pierwsze spotkania superwizyjne będą odbywać się według zamieszczonego poniżej harmonogramu:

superwizja_zdj__cie

Harmonogramy kolejnych spotkań będą zamieszczane w zakładce "Harmonogramy wsparcia" 

Osoby zainteresowane udziałem w superwizji, proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w formach wsparcia w projekcie wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 3 i 4 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl.

Zgłoszenia do udziału w superwizji dokonywane są jednokrotnie – przy pierwszym udziale Uczestnika w spotkaniu. Udział w kolejnych spotkaniach nie wymaga składania formularza zgłoszeniowego.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Marzena Poręba, tel. 12 422-06-36 wew. 38

Regulamin udziału w projekcie 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  

Powrót