Zapraszamy na konferencję pn. Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach

1

W codziennej pracy na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych pracownicy socjalni nie pozwalają sobie na dłuższe zastanowienie się nad znaczeniem własnego autentycznego zaangażowania w niesienie pomocy. Wyjątkową okazją do tej refleksji oraz pogłębienia dyskusji nad wyzwaniami stającymi przed tą grupą zawodową jest 21 listopada, w którym obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Od wielu lat wspólnymi siłami dążymy do zwiększania zakresu i jakości wsparcia na rzecz potrzebujących, czemu niewątpliwie służy również skuteczna współpraca międzysektorowa. Dostrzegając potrzebę wspierania współdziałania w tym obszarze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” organizuje w dniu poprzedzającym święto pracowników socjalnych, konferencję pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”. Konferencja odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”                     w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12, o godz. 10:00.


Celem spotkania przedstawicieli systemu pomocy społecznej i instytucji spoza systemu jest podkreślenie wartości współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, poszukiwanie obszarów kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, w szczególności policji, sądownictwa, ochrony zdrowia, systemu oświaty oraz pogłębiona refleksja i wymiana doświadczeń w przedmiotowym obszarze.


Podczas konferencji zostaną wręczone szczególne nagrody i wyróżnienia dla pracowników socjalnych, którzy w swoich działaniach niezwykle skutecznie wykorzystują różne możliwości współpracy. Laureatami tegorocznej, ósmej już edycji konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy Moc Pomagania” będą Liderzy współpracy.


Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli podmiotów innych polityk sektorowych współpracujących na rzecz wsparcia rodziny.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o przesłanie wypełnionego                        i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz Oświadczeniem (zał. nr 5 i 6 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl, do dnia 12 listopada 2018 r. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje miejsce na liście rankingowej. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Patrycja Katyńska, Tel. 12 422-06-36 wew. 21.


Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, które będzie stanowić doskonałą przestrzeń do dyskusji nad różnymi wymiarami współpracy oraz jej roli przy rozwiązywaniu problemów społecznych, ale także stworzy możliwość poznania już funkcjonujących dobrych praktyk stanowiących inspirację do działania.Do pobrania:

- Program konferencji

- Regulamin naboru i udziału w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

- Formularz zgłoszenia

- Oświadczenie uczestnikaPowrót