Zapraszamy na szkolenia międzysektorowe realizowane w ramach projektu "KOOPERACJE 3D.."

1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza na kolejne szkolenia międzysektorowe z warsztatami realizowane w ramach partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Celem szkoleń jest przedstawienie znaczenia pracy zespołowej oraz wzmacnianie integracji, komunikacji i współpracy podmiotów kooperujących.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji, zatem serdecznie zapraszamy Państwa oraz współpracujące z Państwem instytucje.

Szkolenia realizowane będą w ramach dwóch bloków:

Blok I . Szkolenia dla kadry zarządzającej:

1. Zespół multidyscyplinarny – partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

2. Case manager w zarządzaniu zespołem specjalistów – animowanie i koordynowanie działań zespołu (style zarządzania a efektywność zespołu, motywowanie i budowanie zaangażowania członków zespołu, opór przed zmianą i sposoby neutralizacji).

3. Zarządzanie zmianą, informacją (w tym komunikacja i konflikt w zespole), czasem, planem pracy.

4. Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie zespołem.

Termin realizacji: 15 stycznia 2019 r.

Miejsce realizacji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1

Blok II. Szkolenia dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działania na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin:

1. Case managemanet i koprodukcja usług – aktywne zaspokajanie potrzeb w oparciu o zasoby środowiska.

2. Zespół multidyscyplinarny – partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

3. Komunikacja i konflikt w zespole.

4. Ja, jako członek zespołu multidyscyplinarnego – motywacja, zaangażowanie i opór przed zmianą.

Termin realizacji: 1 grupa - 14 stycznia 2019 r., 2 grupa – 21 stycznia 2019 r.

Miejsce realizacji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1

Szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, takich jak: burza mózgów, metoda problemowa, studium przypadku, gra dydaktyczna, metoda symulacyjna, metoda projektu, mapa mentalna, mapa skojarzeń itd.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w formach wsparcia w projekcie wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 3 i 4 do Regulaminu) na adres: kooperacje3d@rops.krakow.pl do dnia 8 stycznia 2019 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce na liście rankingowej. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Patrycja Katyńska, Tel. 12 422-06-36 wew. 21.

Zachęcamy również, zgodnie z ideą kooperacji, do przekazania informacji o szkoleniach przedstawicielom wszystkich instytucji, z którymi Państwo współpracujecie.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika 


Powrót