Konsultacje Modelu

1

Model został opracowany przez ekspertów z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz łódzkiego. Celem wdrożenia zaproponowanych w nim rozwiązań jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a przedstawicielami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model zakłada, że jedynie wykorzystując potencjał i zasoby środowiska lokalnego można udzielić kompleksowej, spersonalizowanej pomocy osobom, rodzinom czy grupom społecznym, a współpraca powinna odbywać się na każdym poziomie, tj. odpowiednio między: lokalnymi instytucjami, zespołami pracowników oraz bezpośrednimi pracownikami i ich klientami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią modelu oraz podzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami na temat zaproponowanych rozwiązań. Wszelkie sugestie będą dla nas niezwykle pomocne w przygotowaniu ostatecznej wersji modelu, który zostanie pilotażowo wdrożony już w 2019 r.

W celu wzięcia udziału w konsultacjach elektronicznych zapraszamy do zapoznania się z opisem modelu dostępnym poniżej wraz z Formularzem zgłaszania uwag i innymi dokumentami w formie załączników i narzędzi. Wypełniony formularz należy przesłać na adres kooperacje3d@rops.krakow.pl do dnia 5 marca 2019 r.

Informacja podsumowująca etap konsultacji wraz z informacją dotyczącą wdrożenia zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostaną zamieszone na stronie internetowej ROPS.

Model KOOPERACJE 3D

Załączniki

Narzędzia

Formularz do zgłaszania uwag

Raport z konsultacji 


Powrót