AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ laureatem konkursu RegioStars 2016

Efekty projektu AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ zostały zauważone i docenione na forum europejskim!

BandeauRegioStarsWinner2016_72dpi

 

Projekt AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie został laureatem konkursu RegioStars 2016!

 

11 października 2016 r. podczas uroczystej gali RegioStars Awards w Centrum Sztuki Współczesnej „Bozar” w Brukseli główną nagrodę w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu” z rąk Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Coriny Creţu oraz przewodniczącego jury RegioStars 2016 - Lamberta Van Nistelrooija, członka Parlamentu Europejskiego, odebrali: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska – Dyrektor ROPS w Krakowie oraz Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju. Dzień wcześniej projekt ARES prezentowany był międzynarodowej publiczności na wystawie w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli.

Konkurs RegioStars organizowany jest od 2008 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Adresowany jest do instytucji zarządzających danym programem na poziomie krajowym lub regionalnym oraz instytucji realizujących projekty dofinansowanie ze środków EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

W tegorocznym konkursie udział wzięły 104 projekty, rywalizujące w ramach 5 kategorii:

1. Inteligentny wzrost.

2. Zrównoważony wzrost

3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

4. CityStar

5. Efektywne zarządzanie.

Wybór laureatów przez niezależne jury nastąpił w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską.
 


Projekt AKADEMIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w okresie 01.07.2008 – 30.06.2015. Wartość projektu to 14 500 848 zł. Jego celem było wieloaspektowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim poprzez działania na rzecz podmiotów ES, JST, JOPS, instytucji otoczenia biznesu, instytucji otoczenia ES, społeczności lokalnych.

W ramach projektu objęto wsparciem 1821 osób oraz 245 podmiotów ekonomii społecznej. Powstało blisko 300 nowych stabilnych i dobrej jakości miejsc pracy w 46 spółdzielniach socjalnych dla osób najsłabiej radzących sobie na rynku pracy. Dzięki projektowi liczba spółdzielni socjalnych w Małopolsce uległa podwojeniu.

Dzięki zaangażowaniu się regionu w realizację projektu ARES udało się stworzyć systemowe ramy wsparcia dla sektora ekonomii społecznej, a rozwiązania przyjęte w Małopolsce stały się inspiracją dla ogólnopolskich działań mających zapewnić efektywne wydatkowanie środków.

Chcąc tworzyć stabilne przedsiębiorstwa społeczne, mające oparcie w lokalnej społeczności, w sposób szczególny zaadresowano ofertę do samorządów lokalnych, dzięki czemu

w Małopolsce funkcjonuje 11 spółdzielni socjalnych prowadzonych przez gminy. Małopolska stała się tym samym liderem w animowaniu spółdzielni socjalnych osób prawnych z udziałem JST.

Poprzez działania edukacyjne w szkołach i na uczelniach (ponad 5 tysięcy odbiorców wsparcia) udało się dotrzeć z informacjami o ekonomii społecznej do młodzieży i studentów, pokazując sektor ekonomii społecznej jako miejsce realizacji pasji zawodowych.

Podejmowane w projekcie działania wizerunkowe (konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, Targi Ekonomii Społecznej, certyfikacja znakiem Zakup Prospołeczny) sprawiły, że podmioty ekonomii społecznej są obecnie bardziej widoczne i rozpoznawalne w swych środowiskach lokalnych.

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - materiał filmowy RegioStars 2016

©Komisja Europejska

Żródło:
https://www.flickr.com/photos/euwrc/albums/72157675099823265
https://www.flickr.com/photos/euwrc/albums/72157673786123001

Powrót