O projekcie

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0

 

 

 

KIM JESTEŚMY?

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań jakie stawia przed sobą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dlatego uruchomiliśmy czwarty inkubator, w ramach którego testujemy innowacje społeczne (m.in. produkty, narzędzia, usługi, modele wsparcia) skierowane do osób wykluczonych społecznie (m.in. z niepełnosprawnością, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w kryzysie bezdomności, starszych). 

Zależy nam jednak aby innowacyjne rozwiązania, które powstały przy naszym udziale miały swój ciąg dalszy. Były rozwijane, udoskonalane i trafiały do osób, które najpełniej skorzystają z nich w codziennym życiu. Dlatego do realizacji projektu "Inkubator Włączenia Społecznego 2.0" zaprosiliśmy partnera - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. 

CO ZAPLANOWALIŚMY?

Celem projektu "Inkubator Włączenia Społecznego 2.0." jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie szeroko rozumianego włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci) poprzez inkubację i akcelerację nowych produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT. Aby to osiągnąć opracujemy, sfinansujemy i przetestujemy 32 innowacyjne rozwiązania, a 12 innowacji trafi na ścieżkę akceleracji gdzie zostanie dopracowana z myślą o łatwiejszym dostępie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Z kolei 9 najlepszych rozwiązań zarekomendujemy do upowszechniania w skali kraju.

TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

  • Innowatorem może zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne w tym firmy i podmioty ekonomii społecznej.

  • Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy, również dzieci).

  • Inkubator ma zasięg ogólnopolski.

  • Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 70.000zł, maksymalna 120.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

  • Grant pokrywa 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie będzie wymagany wkład własny) i rozliczany w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych).

Projekt jest realizowany w ramach V Osi Priorytetowej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Działanie 5.1: Innowacje społeczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt realizowany od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2028 r. w całej Polsce.

Wartość projektu wynosi 9 882 950,00 zł (w tym ze środków europejskich 9 388 802,50 zł oraz ze środków budżetu państwa 494 147,50 zł).

 


WHO ARE WE?

Searching, creating and promoting solutions that can improve the quality of life of residents is one of the most important tasks set by the Regional Center for Social Policy in Krakow. That is why we have launched the fourth incubator, in which we test social innovations (including products, tools, services, support models) aimed at socially excluded people (including people with disabilities, residents of care and educational institutions, those in crisis of homelessness, the elderly). .

However, we want the innovative solutions that were created with our participation to continue. We want develop and improve them and made them available to people who would benefit most from them in their everyday lives. Therefore, we invited a partner to implement the "Social Inclusion Incubator 2.0" project - Krakow Center for Innovative Technologies INNOAGH Lt.d.

WHAT HAVE WE PLANNED?

The aim of the project "Social Inclusion Incubator 2.0." is to increase the use of social innovations in the process of broadly understood social inclusion of people at risk of social exclusion (including children) through incubation and acceleration of new products, services, work methods, and IT solutions. To achieve this, we will develop, finance and test 32 innovative solutions, and 12 innovations will go to the acceleration path where they will be refined for easier access for all interested users. In turn, we will recommend the 9 best solutions for dissemination throughout the country.

YOU NEED TO KNOW THIS!

• Innovators can be individuals, non-governmental organizations, public and private entities, including companies and social economy entities.

• Recipients and users of new solutions will be people excluded and at risk of exclusion (e.g., due to age, disability, place of residence, or employment status, including children).

• The incubator has a nationwide scope.

• Social innovations will be supported through the provision of grants (average value of 70,000 PLN, maximum 120,000 PLN) for the creation and testing of new solutions, as well as substantive and organizational support.

• The grant covers 100% of the necessary expenses for testing innovations (no own contribution will be required) and is settled in a simplified manner (without financial documents).

The project is implemented within Priority Axis V of the European Social Fund for Social Development 2021-2027 (Action 5.1: Social Innovations), co-financed by the European Social Fund+, commissioned by the Ministry of Funds and Regional Policy.

The project is implemented from January 1, 2024, to June 30, 2028, throughout Poland.

The project's value is 9,882,950.00 PLN (including 9,388,802.50 PLN from European funds and 494,147.50 PLN from the state budget).

Drukuj

 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się