Fundacja Rozwoju SądecczyznyNazwa Oferenta: Fundacja Rozwoju Sądecczyzny


Nazwa zadania: Zajęcia on-line dla seniora w dobie COVID-19


Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym


Termin realizacji zadania publicznego: 18.05.2020 r. – 10.08.2020 r


Data wpływu oferty do UMWM: 28.04.2020 r.


Status oferty: Dotacja przyznana


Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł


Proponowana kwota dotacji: 10 000,00 zł


Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 14.05.2020 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania): korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl


Podmiot odpowiedzialny za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32


Załączniki: Oferta/Formularz zgłaszania uwag


Po rozpatrzeniu oferty Fundacji Rozwoju Sądecczyzny pn. „Zajęcia on-line dla seniora w dobie COVID-19” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 704/20 z dnia 19 maja 2020 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).


Uchwała Nr 704/20
Załącznik nr 1 do Uchwały 704/20
Załącznik nr 2 do Uchwały 704/20

Powrót