Stowarzyszenie HOMINI et TERRAE

Nazwa Oferenta     Stowarzyszenie HOMINI et TERRAE

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie X. Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Krakowie

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy - Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji zadania publicznego: 02.04.2010 r. – 30.04.2020 r.

Data wpływu oferty do UMWM: 20.02.2020 r.

Status oferty: dotacja przyznana

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 8 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 05.03.

2020 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu, a nie data ich nadania):

korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków

osobiście: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-070 Kraków,

elektronicznie na adres: biuro@rops.krakow.pl

Podmiot odpowiedzialny za realizację (nazwa departamentu, nr tel., adres email): Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32

Załączniki     Oferta

Formularz zgłaszania uwag

Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia HOMINI et TERRAE pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie X. Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Krakowie” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 395/20 z dnia 12 marca 2020 r. uznał za celową realizację ww. zadania publicznego z obszaru działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację zadania publicznego, przyznaje się dotację w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Uchwała Nr 396/20

Załącznik nr 1 do Uchwały 396/20

Załącznik nr 2 do Uchwały 396/20

Powrót