Ogłoszenie o naborze na szkolenia międzysektorowe w ramach projektu „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją partnerskiego projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, ogłasza nabór na szkolenia międzysektorowe w ramach realizacji form wsparcia w/w projektu.

Celem szkoleń jest przedstawienie znaczenia pracy zespołowej oraz wzmacnianie integracji, komunikacji i współpracy podmiotów kooperujących. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji.

Szkolenia realizowane będą w ramach dwóch bloków:

Blok I . Szkolenia dla kadry zarządzającej:

1.    Zespół multidyscyplinarny – partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

2.    Case manager w zarządzaniu zespołem specjalistów – animowanie i koordynowanie działań zespołu (style zarządzania a efektywność zespołu, motywowanie i budowanie zaangażowania członków zespołu, opór przed zmianą i sposoby neutralizacji).

3.    Zarządzanie zmianą, informacją (w tym komunikacja i konflikt w zespole), czasem, planem pracy.

4.    Dobre zarządzanie sobą a dobre zarządzanie zespołem.

Blok II. Szkolenia dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działania na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin:

1.    Case managemanet i koprodukcja usług – aktywne zaspokajanie potrzeb w oparciu o zasoby środowiska.

2.    Zespół multidyscyplinarny – partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

3.    Komunikacja i konflikt w zespole.

4.    Ja, jako członek zespołu multidyscyplinarnego – motywacja, zaangażowanie i opór przed zmianą.

Szkolenia będą realizowane z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, takich jak: burza mózgów, metoda problemowa, studium przypadku, gra dydaktyczna, metoda symulacyjna, metoda projektu, mapa mentalna, mapa skojarzeń itd.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych.

Zostanie zrealizowanych 12 grup szkoleniowych.

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: listopad – grudzień 2018 roku, woj. małopolskie.

ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach, proszone są o przesłanie kompletnego, czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do udziału w formach wsparcia w projekcie wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika działań (zał. nr 3 i 4 do Regulaminu) . O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decyduje miejsce na liście rankingowej. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Patrycja Katyńska, Tel. 12 422-06-36 wew. 21. 

Regulamin naboru i udziału w projekcie


Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnikaPowrót