Otwarty konkursu ofert pn. Aktywny Senior 2.0

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające w szczegolności na:

 1. wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych, także przy wykorzystaniu innowacji społecznych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym poprzez wsparcie oferty uniwersytetów trzeciego wieku adekwatnie do oczekiwań i zainteresowań odbiorców;
 3. promowaniu miejsc, instytucji, gmin rozwijających ofertę dedykowaną osobom starszym;
 4. rozwijaniu aktywności obywatelskiej osób starszych, poprzez w szczególności edukację i promocję idei samorządności, włączanie osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym oraz propagowanie tworzenia i rozwoju gminnych rad seniorów;
 5. propagowaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów);
 6. budowaniu pozytywnego wizerunku starości, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości; rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej;
 7. prowadzeniu doradztwa, poradnictwa, akcji / kampanii informacyjnych,
  na temat m.in. zagrożeń związanych z nadużyciami w zakresie korzystania przez osoby starsze z usług konsumenckich (w tym z wykorzystaniem sieci internet);
 8. budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych);
 9. promowaniu i wspieraniu wolontariatu (w zakresie opieki długoterminowej, jak również w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej) zarówno wśród seniorów jak i młodego pokolenia.

ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

Podejmowane działania mają służyć, w szczególności:

 1. zwiększeniu udziału seniorów w życiu społecznym i publicznym, także poprzez wolontariat, podniesienie poziomu ich aktywności społecznej, kulturowej, poprawie umiejętności korzystania z narzędzi internetowych, uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, wsparciu funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku,
 2. promocji aktywnego trybu życia, wzrostowi świadomości, poczucia bezpieczeństwa w obrocie konsumenckim, zwiększeniu wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, wzmocnieniu integracji międzypokoleniowej, kreowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych, podtrzymywaniu i wzrostowi więzi społecznych i komunikacji międzyludzkich.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym: w 2024 r. środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w 2025 r. środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Do konkursu mogą być składane wyłącznie oferty zadań realizowanych w latach 2024-2025 (wyklucza się oferty obejmujące realizację zadania tylko w 2024 r. albo tylko w 2025 r.).

Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2024 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2025 r.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny rozumiany jest jako suma obowiązkowego wkładu własnego finansowego i wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, tj. obejmują działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zawiera Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 226/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 lutego 2024 r. 

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:

 1. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualna (tzn. zgodna ze stanem faktycznym) informacja odpowiadająca aktualnemu, pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych; dodatkowo oświadczenie o zgodności prowadzonej przez siebie działalności z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie,
 3. w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego;
 4. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 niniejszego regulaminu należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;

3. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały o zmianie statutu wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS.

Załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. W przypadku składania ofert w formie elektronicznej (EPUAP) każdy załącznik musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub e-dowodem przez osoby uprawnione. Uwaga: skan podpisu to nie jest podpis elektroniczny. Jeżeli odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl Oferent  nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Ofertę należy przygotować i złożyć za pośrednictwem systemu (generatora) dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.pozarzadowa.malopolska.pl.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. wersję  elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 28 lutego 2024 roku do godz. 23.59. (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do regulaminu),
 2. Oferent zobowiązany jest także w terminie do 29 lutego 2024 roku do godz. 16.00 dostarczyć wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną złożoną wcześniej w generatorze), wraz z obowiązkowymi załącznikami, bezpośrednio do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Termin uznaje się za zachowany, jeśli oferta w obydwu wersjach (elektronicznej i papierowej) zostanie złożona zgodnie z ww. terminami.

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany dopuszcza się składanie oferty w formacie pdf zamiast jej papierowej wersji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: /ropskrakow/skrytka z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Aktywny Senior 2.0” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Wszystkie dokumenty dołączone do pisma ogólnego (oferta, załączniki) muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez wszystkie wymagane osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Suma kontrolna wygenerowanej oferty, składanej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie musi być tożsama z sumą kontrolną ostatecznej oferty złożonej w Generatorze.

Wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od daty zakończenia naboru.

Wspieranie przez Województwo Małopolskie zadań publicznych z obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach wcześniejszych:

 • lata 2021-2022 - otwarty konkurs ofert pn. „Aktywny Senior”: 28 zadań na kwotę 1 000 000 zł
 • rok 2023 - otwarty konkurs ofert pn. „Aktywny Senior”: 43 zadania na kwotę 731 480,00 zł.


Korzystanie z niektórych rozbudowanych formularzy może być utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami. W razie problemów prosimy o kontakt. Pracownik zespołu udzieli wszelkiej pomocy.

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się