O projekcie

INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0

Logo: Unii Funduszy Europejskich EFS, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

KIM JESTEŚMY?

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań jakie stawia przed sobą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zależy nam aby innowacyjne rozwiązania, które powstały przy naszym udziale miały swój ciąg dalszy. Były rozwijane, udoskonalane i trafiały do osób, które najpełniej skorzystają z nich w codziennym życiu. Kolejnym krokiem prowadzącym do tego celu jest uruchomienie  projektu INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0, do współtworzenia którego zaprosiliśmy partnera projektu - Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o

CO ZAPLANOWALIŚMY?

Wsparcie, które oferujemy będzie przebiegało dwutorowo. Stawiamy na działania inspiracyjne, animujące i wspierające powstawanie nowych rozwiązań, które przetestujemy oraz na akcelerację, czyli rozwinięcie, doskonalenie i przygotowanie do wdrożenia na szerszą skalę wybranych innowacji społecznych.

Celem INKUBATORA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 2.0 jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie szeroko rozumianego włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci) poprzez inkubację i akcelerację nowych produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT. Aby to osiągnąć opracujemy, sfinansujemy i przetestujemy 32 innowacyjne rozwiązania, a 12 innowacji trafi na ścieżkę akceleracji gdzie zostanie dopracowana z myślą o łatwiejszym dostępie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. 9 najlepszych rozwiązań zarekomendujemy do upowszechniania w skali kraju.

CO WAŻNE!

  • Innowatorem może zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne w tym firmy i podmioty ekonomii społecznej.
  • Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy, również dzieci).
  • Inkubator ma zasięg ogólnopolski.
  • Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 70.000zł, maksymalna 120.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
  • Grant pokrywa 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie będzie wymagany wkład własny) i rozliczany w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych).

 

Projekt jest realizowany w ramach V Osi Priorytetowej programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Działanie 5.1: Innowacje społeczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt realizowany os 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2028 r. w całej Polsce. Wartość projektu wynosi 9 882 950,00 zł (w tym ze środków europejskich 9 388 802,50 zł oraz ze środków budżetu państwa 494 147,50 zł).

WHO ARE WE?

Exploring, creating, and promoting solutions that can enhance the quality of life for residents is one of the most important tasks undertaken by the Regional Social Policy Center in Krakow.

We strive for innovative solutions developed with our involvement to have a lasting impact. We aim for them to be further developed, improved, and reach individuals who will benefit most from them in their daily lives. The next step toward achieving this goal is the launch of the SOCIAL INCLUSION INCUBATOR 2.0 project, for the co-creation of which we have invited a project partner - the Krakow Center for Innovative Technologies, INNOAGH Ltd.

WHAT HAVE WE PLANNED?

The support we offer will follow a two-pronged approach. We emphasize inspirational activities, encouraging and supporting the development of new solutions that we will test, as well as acceleration, which involves expanding, refining, and preparing selected social innovations for broader implementation.

The goal of the SOCIAL INCLUSION INCUBATOR 2.0 is to increase the use of social innovations in the broadly understood process of social inclusion for individuals at risk of social exclusion (including children). This will be achieved through the incubation and acceleration of new products, services, work methods, and IT solutions. To accomplish this, we will develop, finance, and test 32 innovative solutions, with 12 innovations moving onto the acceleration path where they will be refined for easier access by all interested users. We will recommend the top 9 solutions for nationwide dissemination.

IMPORTANT INFORMATION!

• Innovators can be individuals, non-governmental organizations, public and private entities, including companies and social economy entities.

• Recipients and users of new solutions will be people excluded and at risk of exclusion (e.g., due to age, disability, place of residence, or employment status, including children).

• The incubator has a nationwide scope.

• Social innovations will be supported through the provision of grants (average value of 70,000 PLN, maximum 120,000 PLN) for the creation and testing of new solutions, as well as substantive and organizational support.

• The grant covers 100% of the necessary expenses for testing innovations (no own contribution will be required) and is settled in a simplified manner (without financial documents).

The project is implemented within Priority Axis V of the European Social Fund for Social Development 2021-2027 (Action 5.1: Social Innovations), co-financed by the European Social Fund+, commissioned by the Ministry of Funds and Regional Policy. The project is implemented from January 1, 2024, to June 30, 2028, throughout Poland. The project's value is 9,882,950.00 PLN (including 9,388,802.50 PLN from European funds and 494,147.50 PLN from the state budget).

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się