STRATEGIE I PROGRAMY Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 r.

Dokument ten ma na celu skoordynowanie działań różnorodnych środowisk wokół celów rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej w Małopolsce. Ekonomia społeczna jest w nim postrzegana jako temat horyzontalny, przechodzący na wskroś wielu dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturowego - wielopłaszczyznowo wpływający na rozwój społeczności lokalnych i regionu. W aspekcie finansowym zadaniem Planu jest koordynacja regionalnej polityki wobec ekonomii społecznej finansowanej z funduszy strukturalnych, środków budżetu państwa oraz środków budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W dniu 10 maja 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2030.

Dokument składa się z części:

  • diagnostycznej, w której przedstawiono kluczowe wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i sektora ekonomii społecznej (ES) w Małopolsce oraz trendy mogące mieć wpływ na rozwój ES;

  • strategicznej, w której, w oparciu o wnioski i wyzwania wynikające z diagnozy, zdefiniowano cel główny, 4 cele szczegółowe, 8 priorytetów oraz przypisane im kierunki interwencji wraz z działaniami. W tej części znajduje się również tabela oczekiwanych rezultatów wraz ze wskaźnikami, opis systemu realizacji, monitorowania i ewaluacji Programu.

Cel główny został określony w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” i  zakłada, że:

Sektor ekonomii społecznej w Małopolsce odgrywa ważną rolę w zrównoważonym rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym.

Cele szczegółowe zostały oparte o cztery kluczowe obszary:

  1. Społeczność lokalna i uspołecznianie usług.

  2. Reintegracja i włączenie społeczne.

  3. Inkubacja i rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

  4. Edukacja i promocja ekonomii społecznej.

Założenia RPRES powstały w ramach prac czterech grup tematycznych (odpowiadających kluczowym obszarom rozwoju ES). W proces zaangażowało się ponad 100 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych i jednostek reintegracji społeczno -zawodowej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, administracji publicznej oraz uczelni wyższych.

Program został poddany szerokim konsultacjom społecznym na każdym etapie powstawania - od opracowania diagnozy po wytyczne dotyczące realizacji, monitoringu i ewaluacji.

Sprawozdanie z procesu konsultacji dostępne jest w Biulteynie Informacji Publicznej.
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem mając nadzieję, że zarówno podmioty ekonomii społecznej, osoby zainteresowane działalnością w tym obszarze, jak i instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej znajdą w zawartych w nim założeniach obszar dla swoich inicjatyw.

POBIERZ:

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się