Społeczna Małopolska O projekcie

         

Społeczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce

Projekt wdrażany w ramach Działania 4.13 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Głównym celem projektu jest poprawa spójności polityki włączenia społecznego w Małopolsce poprzez wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz regionu, co docelowo ma również zapewnić standaryzację realizowanych działań.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujących szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej.

Projekt Społeczna Małopolska będzie oddziaływać na programy regionalne, w tym przede wszystkim na podmioty realizujące działania w obszarze włączenia społecznego, zwiększając tym samym efektywność wsparcia EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach:

  • modułu diagnostyczno-planistycznego poprzez prowadzenie badań, analiz, ewaluacji, baz danych i monitoringów potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji kadr,
  • modułu sieciująco-doradczego poprzez organizację spotkań sieciujących, wizyt studyjnych, spotkań regionalnych i lokalnych zespołów ds. programowania i koordynowania działań w obszarze polityki społecznej oraz Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Włączenia Społecznego, doradztwa,
  • modułu kompetencyjnego poprzez organizację kursów, studiów podyplomowych, specjalizacji, szkoleń, superwizji,
  • modułu upowszechniająco-testującego poprzez opracowanie i pilotażowe wdrażanie modeli, organizację działań upowszechniających, w tym konferencji, konkursów w zakresie ekonomii społecznej, kampanii promujących włączenie społeczne, akcji edukacyjnych, wydarzeń targowych.

Główne rezultaty:

  • 1 544 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez ROPS podniesie kwalifikacje,
  • 1 625 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem świadczonym przez ROPS,
  • 50% JST z woj. małopolskiego opracuje i będzie realizować lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2023 r. - 31.12.2028 r.

Wartość projektu: 32 502 824,20 zł, w tym 26 821 330,52 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 5 681 493,68 zł z budżetu państwa.

______________________

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej  lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).
Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami "Konwencji" mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje). 
Zgłoszenie należy przekazać do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w formie pisemnej za pomocą:

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

______________________

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się