TERAPEUTA PRZESTRZENI

NA CZYM POLEGA

„Terapeuta Przestrzeni” polega na dostosowaniu przestrzeni domowej osoby starszej, do jej indywidualnych potrzeb i dysfunkcji, z wykorzystaniem posiadanych przez nią zasobów (wyposażenia, umeblowania, rozkładu/warunków lokalowych, innych). Ergonomizacja przestrzeni będzie działaniem zaplanowania i wprowadzenia zmian w miejscu zamieszkania osoby zależnej, polegających na przearanżowaniu, doposażeniu lub drobnych pracach przystosowujących wnętrza do potrzeb seniora. Zmiany te będą uwzględniały stan zdrowia osoby, jej sprawność moto-sensoryczną, poczucie bezpieczeństwa, oraz przyzwyczajenia i preferencje. Wprowadzane zmiany będą dokonywane w oparciu o posiadane zasoby osoby, uwzględniając panujące w mieszkaniu warunki, z wykorzystaniem znajdujących się w nim sprzętów, do których senior jest przyzwyczajony i które „zna”. W miarę możliwości zmiany będą uwzględniały aspekt estetyczny ale nie będzie on pierwszoplanowy w stosunku do funkcjonalności proponowanych rozwiązań. Uczestnicy innowacji otrzymają także, wsparcie w procesie wprowadzanych zmian poprzez: Szkolenia z zakresu funkcjonowania w nowej przestrzeni to działanie, które pozwoli seniorowi i jego najbliższemu otoczeniu zrozumieć na czym polegają wprowadzone zmiany, jakie ułatwienia za sobą niosą oraz jaki mają cel – czyli jakie konkretne czynności ułatwią seniorowi. Specyficzne dla osób starszych są trudności w akceptowaniu i adaptowaniu zmian. W projekcie uwzględniono specjalnie opracowane treningi adaptujące oraz wsparcie psychologiczne zarówno dla seniora jak i osób z jego najbliższego otoczenia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby starsze mieszkające samodzielnie albo z rodziną, które wymagają wsparcia by móc pozostać w swoim miejscu zamieszkania.

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z rozwiązania mogą skorzystać podmioty i osoby, które są w stanie zorganizować i zapewnić pracę zespołu realizującego model pracy "Terapeuta przestrzeni", w tym ośrodki pomocy społecznej, dzienne domy pobytu, centra seniorów, NGO.

INNOWATOR

Urszula Żmudzińska

 

 

TP

Grafika przedstawia duży napis InnMałopolska region innowacyjny społecznie. Pozostała część grafiki zwiera opis pomysłu pod nazwą "TERAPEUTA PRZESTRZENI", którego pomysłodawcą jest Urszula Żmudzińska. Na dole grafiki znajduje się adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: tel. +48124220636, adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz loga: Fundusz Europejski, Małopolska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Unia Europejska.

Powrót